نویسنده = ������������ ����������������
ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 298-315

علی مظفری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ سعید مرادپور


شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 254-273

علیرضا نظری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری