نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی به کارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) در بانک سینا

دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 81-99

علی 1 اسماعیل زاده مقری؛ حمیدرضا کردلوئی؛ مریم نوری