نویسنده = �������������� ��������
تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 115-130

عبداله کولوبندی؛ مهرداد حسن زاده؛ حامد قباخلو