نویسنده = �������� ������������ ����������
تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 9-28

یحیی آل اسحاق؛ نبی اله دهقان؛ داوود دانش جعفری؛ الیاس نادران؛ علیرضا مقدسی