نویسنده = �������������� �������� ���������� ������
نقش آکچوئری بر روش های تأمین مالی در طرح های مستمری سازمان تأمین اجتماعی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 48-62

محمدمهدی کافی؛ علی اسماعیل زاده مقری