نویسنده = ���� ���������� ����������������
بررسـی تاثیر فرهنگ سازمانی بارویکـرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 35-53

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری


نقش نوآوری در تدوین استراتژی در صنایع بزرگ (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)

دوره 7، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 97-113

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری