نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
نقش نوآوری در تدوین استراتژی در صنایع بزرگ (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)

دوره 7، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 97-113

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری