نویسنده = ���������������� �������� ������ �������� ��������
ارائه مدل بازاریابی احکام اسلامی مبتنی بر اصول بازاریابی اجتماعی: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 24، دی 1393، صفحه 109-137

عباس صالح اردستانی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ سید یاسر مهدی ابوترابی فرد