نویسنده = محمدرضا ربیعی مندجین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و تفکر راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 85-106

محمدرضا ربیعی مندجین؛ سوسن سیه پوش