نویسنده = �������� �������� �������������������� ��������������
تحلیل اثر قابلیت نوآوری بر کارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در صنایع کوچک و متوسط (شهرک صنعتی کاوه)

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 123-148

زهرا اکبرزاده؛ حسن مهرمنش؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی