نویسنده = ������������ ��������
مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 11-36

زینب بزاز؛ حسین خنیفر؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد محقق نیا