نویسنده = ������������ �������� ��������
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 37-56

فرهاد حنیفی؛ سمیه رحمانی پور