نویسنده = ���������������� ��������������
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 71-90

منوچهر جفره؛ علی اسکندری؛ امیررضا کیقبادی