نویسنده = فریده حق شناس کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی