نویسنده = ���������� ���������� ����������
نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 147-176

احمد ودادی؛ مرتضی امامی کوشا