نویسنده = سیدکامران نوربخش
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل جهت سنجش بلوغ CRM در سازمان با استفاده از AHP

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 111-130

سیدکامران نوربخش


2. بررسی نقش اجزای آمیخته پیشبرد بر افزایش میزان فروش فیلم

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 27-39

سیدکامران نوربخش؛ بهاره شفیعی


3. بررسی رابطه بین هویت و اعتماد برند با حمایت از برند

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 31-52

سیدکامران نوربخش؛ محمود سواررخش