نویسنده = �������������� ������������������
طراحی مدل جهت سنجش بلوغ CRM در سازمان با استفاده از AHP

دوره 8، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 111-130

سیدکامران نوربخش


بررسی نقش اجزای آمیخته پیشبرد بر افزایش میزان فروش فیلم

دوره 6، شماره 22، تیر 1393، صفحه 27-39

سیدکامران نوربخش؛ بهاره شفیعی


بررسی رابطه بین هویت و اعتماد برند با حمایت از برند

دوره 6، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 31-52

سیدکامران نوربخش؛ محمود سواررخش