نویسنده = �������� �������� ��������
مدل سنجش فرآیند مدیریت دانش بازاریابی : رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 36، دی 1396، صفحه 57-72

محمدعلی بابایی زگیلکی؛ آرمان احمدی زاد؛ مهین رحیم پور