نویسنده = ���������������� ��������
طراحی مدل عدالت سازمانی با تاکید بر گروه‌های کاری صنعت بانکداری با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

گلناز مهدی عصری؛ حسین صفرزاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین


عوامل تأثیرگذار بر مصرف فیلم های هنری

دوره 14، شماره 55، مهر 1401

فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش؛ حسین صفرزاده


تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 246-266

فائزه محمدی؛ سینا نعمتی زاده؛ سید عباس حیدری؛ حسین صفرزاده


ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 1-13

حمیدرضا عظیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 202-226

حمیدرضا کجوری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


بررسی عوامل محیطی مؤثر بر نظام بازاریابی اخلاقی بر اساس مدل پیرس و رابینسون مبتنی بر رهیافت اسلامی– ایرانی با تأکید بر صنایع غذایی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 352-375

فاطمه نورشرق دهاقانی؛ حسن اسماعیل پور؛ حسین صفرزاده؛ بهروز قاسمی