نویسنده = ������������ ����������
ارائه مدلی برای بی‌نظمی مالی با رویکرد تکنیک دلفی فازی: تعدیل مدل بینش.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

مهدی شاهمرادی؛ فرهاد حنیفی؛ زاداله فتحی؛ فرزانه حیدرپور


طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی های فردی کار آفرین جهت انتخاب سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت های نوپا: پژوهشی آمیخته

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 105-132

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ منصوره علیقلی؛ مهرزاد مینویی؛ فرهاد حنیفی