نویسنده = �������������������� ������������
تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 508-529

محمدعلی ناصری کوچه بیوک؛ علی رضاییان؛ غلامرضا گودرزی؛ علیرضا امیرکبیری


تحلیل تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان با نقش واسطه‌ای تطابق میان فرهنگی و ارتباطات اثربخش

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 54-74

فریدون اسماعیل پور؛ حسن اسماعیل پور؛ علیرضا امیرکبیری؛ فاطمه تم زار