نویسنده = �������������� ��������
تاثیر دین در تحقق بازاریابی سبز

دوره 10، شماره 38، تیر 1397، صفحه 169-184

ناصر یزدانی؛ فاطمه گلی