نویسنده = فریده حق شناس کاشانی
طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی بانک سپه در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 81-103

حسین عادلخانی؛ فریده حق شناس کاشانی


هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی