نویسنده = �������������� ������������
نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کار نیروی انسانی (مورد مطالعه: پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء)

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 340-360

احسان ابراهیمی ورکیانی؛ مهرزاد مینویی؛ عارفه فدوی اصغری؛ زاداله فتحی


طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی های فردی کار آفرین جهت انتخاب سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت های نوپا: پژوهشی آمیخته

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 105-132

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ منصوره علیقلی؛ مهرزاد مینویی؛ فرهاد حنیفی