نویسنده = �������� ���������� ���������������� ��������
بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 355-373

هومن شبابی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مریم غیاث آبادی فراهانی؛ آرش گران ارویمی


طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 68-82

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی صفایی اصل؛ علی محمد عیدی وندی


بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 124-139

پیمان غفاری آشتیانی؛ مریم غیاث آبادی فراهانی