نویسنده = ������������ ���������� ����������
ارائه مدل پویای تصمیم گیری سرمایه گذار در شرایط زیان با استفاده از PLS

دوره 7، شماره 28، دی 1394، صفحه 59-77

محمداسماعیل فدائی نژاد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ راضیه سادات موسوی