نویسنده = �������������������� ����������
تاثیرگذاری راهبرد فروش برمزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت‏های فعال درشهرک‏های صنعتی سنندج)

دوره 8، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 19-33

آرمان احمدی زاد؛ گلاله باغبانیان؛ زهرا امینی؛ نادیا شبرند