نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
بررسـی تاثیر فرهنگ سازمانی بارویکـرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 35-53

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری