نویسنده = ������ ���������������� ��������
نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی در کسب مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری مناطق شمالی کشور

دوره 8، شماره 30، تیر 1395، صفحه 59-75

ابوالفضل سهرابی؛ مهدی روح الامینی؛ سیدمحمود حسینی امیری؛ بهمن نقدی