نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر تعویض برند در مشتریان بانک‌ها

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 67-80

نادر غریب نواز؛ غلامرضا زمردیان؛ محمد انصاری


بررسی تاثیر یادگیری هدف مدار و کنترل فروش (رسمی و غیررسمی ) بر اثربخشی فروش در صنعت مواد غذایی

دوره 8، شماره 30، تیر 1395، صفحه 97-109

نادر غریب نواز؛ غلامرضا زمردیان؛ فریده اصلانی