نویسنده = بهرام خیری
تعداد مقالات: 5
1. الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 137-164

راضیه کوکبی؛ کامبیز حیدرزاده؛ بهرام خیری


2. شناسایی پیامدهای عملکردی، عاطفی، شناختی و رفتاری اسکیزوفرنی برند: رویکرد کیفی داده بنیاد

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 165-195

حمید طهماسبی فرد؛ بهرام خیری؛ ماندان مومنی


3. ارائه مدل کارکردهای پیدا و پنهان بازاریابی با تمرکز بر مادی گرایی با استفاده از نظریه زمینه ای

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 131-148

سید فرهنگ آبرومندی؛ بهرام خیری؛ احمد ودادی


5. عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 23-36

بهرام خیری؛ مریم عبدلی