نویسنده = ���������� ����������
الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 137-164

راضیه کوکبی؛ کامبیز حیدرزاده؛ بهرام خیری


عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل

دوره 5، شماره 20، دی 1392، صفحه 23-36

بهرام خیری؛ مریم عبدلی