نویسنده = ���������������������������� ������������
ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر قصد رأی دادن شهروندان

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 63-73

علی نویسی؛ احسانه محمدنژادنامقی؛ نصرت الله شادنوش