نویسنده = ���������� ���������������� ����������
رویکرد مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری به‌منظور ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در صنایع لبنی

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 97-122

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر قاسمی نژاد علی آبادی؛ فاطمه قاسم زاده گوری