نویسنده = �������������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر تعویض برند در مشتریان بانک‌ها

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 67-80

نادر غریب نواز؛ غلامرضا زمردیان؛ محمد انصاری