نویسنده = ��������������� �������������� ��������������
الگوی اجرای راهبرد تنوع همگون محصول (مورد مطالعه: شرکت کدبانو)

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 97-112

اسماعیل حسن‌پور قروقچی؛ شهرام خلیل نژاد؛ هلن ابراهیمی قلعه قاضی