نویسنده = ������������ ����������������
عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 141-158

علیرضا امیرکبیری؛ بهروز برزگر؛ سیدمجتبی موسوی