نویسنده = ���� ������������ ��������
شناسایی عوامل تاثیرگذار برتوسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 70-87

نرگس دل افروز؛ امیرعلی تقوی؛ علی قاسمی؛ سیامک جعفری


تاثیر ادراک از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت و ابقاء مشتری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 51-79

یلدا رحمتی غفرانی؛ نرگس دل افروز؛ میترا شعبانی