نویسنده = ���������� �������������� ��������
تاثیر ادراک از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت و ابقاء مشتری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 51-79

یلدا رحمتی غفرانی؛ نرگس دل افروز؛ میترا شعبانی