نویسنده = ������������ ����������
ارائه مدل متمایزسازی سازمان های پست مدرن بر خودانگاره مصرف کنندگان

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 23-39

سمیرا قریب گرکانی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی


شناسایی ‌مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک در صنعت هتلداری

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 182-200

الهام کیان مهر؛ سهیل سرمدسعیدی؛ بهروز قاسمی


بررسی عوامل محیطی مؤثر بر نظام بازاریابی اخلاقی بر اساس مدل پیرس و رابینسون مبتنی بر رهیافت اسلامی– ایرانی با تأکید بر صنایع غذایی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 352-375

فاطمه نورشرق دهاقانی؛ حسن اسماعیل پور؛ حسین صفرزاده؛ بهروز قاسمی


بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط

دوره 5، شماره 20، دی 1392، صفحه 59-73

بهروز قاسمی؛ مینا جمشیدی اوانکی؛ سارا هژبریان


بررسی نقش ارزش نام تجاری بر رفتار خرید

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 52-76

بهروز قاسمی؛ مهدی جوانمرد قصاب


تحلیل استراتژیک محیط برونی صنعت نفت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 19-38

بهروز قاسمی؛ حمیدرضا چتری