نویسنده = �������� ������������������ ��������
آینده پژوهشی دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 80-102

حمید اکبریه؛ حسین وظیفه دوست؛ عباس صالح اردستانی