کلیدواژه‌ها = اثربخشی
ارائه الگوی برنامه‌ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره‌وری سازمانی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 138-164

علی داودی؛ کرم اله دانش فرد؛ عبدالخالق غلامی


شناخت رابطه ی ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 7-25

سمیه صالحی؛ حمید فراقیان؛ علی رضایی؛ مرضیه خیرمند


تبیین کارایی و تحلیل بازده‌ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 55-73

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مرجان شهاب‌الدینی