کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
بررسـی تاثیر فرهنگ سازمانی بارویکـرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 35-53

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری


عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 21-56

خدابخش داشگرزاده؛ منوچهر جفره؛ محمد عقبایی


عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 22-40

علیرضا امیرکبیری؛ اعظم امیراحمدی