کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 7
4. بررسـی تاثیر فرهنگ سازمانی بارویکـرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 35-53

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری


5. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 17)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 57-73

عباس حیدری؛ مهدی کریمی زند؛ پریسا قربانی


6. عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 21-56

خدابخش داشگرزاده؛ منوچهر جفره؛ محمد عقبایی


7. عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 22-40

علیرضا امیرکبیری؛ اعظم امیراحمدی