کلیدواژه‌ها = بانک
ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 291-313

علی اصغر عبدالرحیمیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ میرفیض فلاح


تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 156-179

تیمور آقایی فیشانی؛ منوچهر جفره؛ شبنم میر محمدعلی تجریشی