کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه برند
ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 202-226

حمیدرضا کجوری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


بکارگیری ابعاد ارزش ویژه برند در ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 226-245

میلاد فرزین؛ مجید فانی؛ مرضیه صادقی


ارائه مدل ارزش ویژه برند تحت تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 319-334

محمد نافعی؛ لیلا اندرواژ؛ حمیدرضا سعیدنیا


برند (نام تجاری) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 1-24

فریدون رودپشتی؛ معصومه اسدی


مدل سنجش تاثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی، بر ارزش ویژه برند

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 45-76

منصوره علیقلی؛ رضا حسینیه اصفهانی