کلیدواژه‌ها = تعهد عاطفی
واکاوی مؤلفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمان

دوره 6، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 9-29

سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی دستافر


تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-30

احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی


تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 104-130

جلال حقیقت منفرد؛ علی اوسط حضرتی؛ حجت میرزاده