کلیدواژه‌ها = حفظ – حراست – اموال منقول مصرفی – اموال منقول غیر مصرفی – اموال منقول در حکم مصرفی
تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 31-60

محمود دهگان؛ حسن الماسی؛ منوچهر رحم دل