کلیدواژه‌ها = توانمندی ارتباط بامشتری
عوامل مشتری‌گرایی و مدیریت روابط مشتری

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 270-300

زهرا علیپور درویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ عطیه نوری زاده قصری