کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تبیین کارایی و تحلیل بازده‌ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 55-73

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مرجان شهاب‌الدینی


الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 1-27

اسماعیل نجفی؛ مهدی یزدانی؛ الهه شریعتمداری سرکانی؛ مصطفی مردی