کلیدواژه‌ها = رضایت مشتری
رابطه مشارکت بین‌بخشی با رضایت مشتریان (دانشجویان) در دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 87-99

محسن فتحی؛ نصرت اله شادنوش؛ احسانه نژادمحمد


بررسی میزان کیفیت خدمات خودروهای دوگانه سوز بر اساس مدل رضایت ـ وفاداری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 99-128

بهرام خیری؛ محمد فضلی